Prijava osiguranika na mirovinsko od 01.01.2014.

Obveznik podnošenja prijavno-odjavnih podataka obvezan je podatke o početku, prestanku i promjenama u poslovanju te podatke o početku, prestanku i promjenama tijekom osiguranja dostaviti Zavodu u roku od 24 sata od početka, prestanka ili promjeni u poslovanju odnosno u roku od 24 sata od početka, prestanka ili promjeni tijekom osiguranja (do sada je rok bio 8 dana). Podatke s prijave Zavod je dužan provjeriti i unijeti u matičnu evidenciju u roku od 3 radna dana od dana primitka prijave (prije je rok bio 8 dana od dana zaprimanja prijave). Iznimka od navedenog je samo u slučaju ako se sjedište poslodavca nalazi izvan Republike Hrvatske, u državi članici Europske unije, kada se rok od 24 sata produžava na 60 dana.

Novi Zakon stupa na snagu 1. siječnja 2014. kada prestaju važiti odredbe važećeg ZOMO-a.

Obveznici s više od 3 zaposlena dužni su prijave podnositi elektroničkim putem. Prijelazni rok za usklađivanje s elektroničkim načinom predaje prijava je tri mjeseca od 1. siječnja 2014. godine.

Usluga e-prijave dostupna je preko internetskih stranica Zavoda za mirovinsko osiguranje www.mirovinsko.hr, a dopunjuje klasičan način podnošenja prijave (na šalteru) mogućnošću podnošenja elektroničkim putem, što je važno s obzirom na to da je rok za prijavu 24 sata.

Comments are closed.