Obveznici poreza na dobit

 • Vođenje dnevnika i glavne knjige
 • Izrada kontnog plana i računovodstvenih politika
 • Vođenje knjige ulaznih i izlaznih računa
 • Obračun poreza na dodanu vrijednost
 • Analitika kupaca i dobavljača, izvodi otvorenih stavaka
 • Knjiženje izvoda
 • Izrada kalkulacija – primki
 • Obračun plaća, autorskih honorara i ugovora o djelu
 • Vođenje blagajne
 • Obračun putnih naloga i loko vožnje
 • Izrada naloga za plaćanje
 • Evidencija osnovnih sredstava i sitnog inventara i obračun amortizacije
 • Robno i materijalno knjigovodstvo
 • Izrada svih Zakonom propisanih izvještaja (mjesečnih, kvartalnih, godišnjih)
 • Izrada svih ostalih evidencija i izvještaja za potrebe klijenata